Intresseanmälan för att arbeta med obligatorisk lovskola i Lidköpings kommun för årskurs 8 och 9. Eventuellt också för årskurs 7.

Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet att undervisa på högstadiet i ämnena svenska, sva, matematik, engelska samt inom NO och SO ämnen.

Obligatorisk lovskola innebär att huvudman är skyldig att erbjuda obligatorisk lovskola till två elevgrupper. Dels elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Dels till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett yrkesprogram. Sommaren 2021 kan det eventuellt också bli aktuellt att erbjuda elever i årskurs 7 lovskola.

Obligatorisk lovskola kommer att anordnas i Lidköpings kommun den 14 – 24 juni. Elever som har slutfört årskurs 9 kommer troligen att ha lovskola 14 juni till 23 juni. Detta då betyg ska inrapporteras till gymnasium Skaraborg.

Elever i årskurs 8 har lovskola 14 till 24 juni.

Lidköpings kommun kommer att anordna den obligatoriska lovskolan för kommunen på Dalängskolan om inte Corona restriktioner gör att lovskolan behöver bedrivas på fler skolor. Du som anmäler intresse kommer troligen att arbeta med kollegor från olika skolor.

I nuläget är det bestämt att kommunen kommer att anordna undervisning på lovskola i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessutom kan det bli aktuellt med NO och SO ämnen beroende på vilka behov de enskilda eleverna har. Ämnena i lovskolan ska anpassas efter elevernas behov. Utgångspunkten är att kommunen anordnar lovskola i de ämne/ämnen där eleven har störst behov av förutsättningar att nå kunskapskraven för betyget E och därmed möjlighet att bli behörig till nationellt yrkesprogram.

Eleverna har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd i obligatoriskt anordnad lovskola som i grundskolan i övrigt. Det samma gäller elevers rätt till studiehandledning på modersmålet. Det kommer därför att finnas tillgång till EHT och studiehandledare under lovskolan.

De elever som uppnått godkänt resultat under lovskolan ska få detta bekräftat i ett nytt slutbetyg. Du som undervisar på lovskolan ska därför ha lärarlegitimation.

För elever i årskurs 9 gäller att elevernas resultat ska prövas genom en prövning. Det innebär att eleverna inte enbart kan komplettera sina kunskaper under den obligatoriska lovskolan. Betygssättning ska ske efter att lärare som genomför prövningen, prövat elevens kunskaper i relation till samtliga delar av kunskapskraven och samtliga betygssteg. Detta gäller även om läraren innan prövningen har information om elevens kunskaper. För elever i årskurs 8 gäller att de kan visa sin progression i efterföljande terminsbetyg.                                                                             

Villkor: Din lön kommer att baseras på din månadslön och följa kollektivavtalet. 

                                                                                                                          


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb